LA REGENERACIÓ DE LA CIUTAT. LES ACTUACIONS DE REGENERACIÓ EN EL SÒL URBÀ.

ACTUACIONES DE DOTACION

El present article realitza una reflexió sobre les noves polítiques públiques territorials, en el marc de les conegudes com a «estratègies de reutilització i renovació» de la ciutat. En aquest context, i després del cicle immobiliari que ara acaba, es prepara una transició des dels models urbanístics expansionistes  basats en l’alliberament generalitzat de sòl rural, feia noves estratègies del sòl, centrades en la renovació i rehabilitació del teixit urbà ja consolidat. En aquest procés de revitalització de la ciutat, adquireixen un protagonisme especial tant les actuacions de reforma o renovació de la urbanització com les actuacions de dotació en sòl urbanitzat, intervencions previstes en el TRLSRU 2015 i que capitalitzaran, el rejuvenecimiento i regeneració dels cascos històrics i de la totalitat d’espai urbà.